Lidmaatschap KBO

Lidmaatschap KBO
In januari heeft de ledenadministrateur contributienota’s gezonden aan de leden die geen machtiging voor automatische incasso hebben afgegeven.
In reactie op de ontvangst van de nota’s hebben verscheidene leden aangegeven dat hun persoonlijke gegevens gewijzigd zijn door verhuizing of overlijden. Ook hebben enkele leden aangegeven het KBO-lidmaatschap te willen beëindigen.
Op grond van het bovenstaande willen wij u de lidmaatschaps-voorwaarden nog eens onder de aandacht brengen. Het lidmaatschap wordt per kalenderjaar stilzwijgend verlengd met telkens één jaar. Opzegging dient schriftelijk plaats te vinden vóór 1 december van het lopende jaar aan de ledenadministratie.
De reden hiervan is dat KBO Teylingen aan het eind van het jaar aan KBO Zuid-Holland het aantal geregistreerde leden moet doorgeven.
Op basis van dit aantal geregistreerde leden moet KBO Teylingen per lid een bedrag aan de Unie KBO betalen. Vandaar dat tijdige uitschrijving verlangd wordt / wenselijk is.
Tot slot wijzen wij u erop dat bij opzegging van het lidmaatschap uw recht op korting op de premie van de zorgverzekering bij Zorg & Zekerheid of Zilveren Kruis en de belasting-invulhulp komen te vervallen.

Dagtochten en meerdaagse reizen

Voorwaarden bij deelname aan dagtochten en/of meerdaagse reizen

 

• Deelnemers aan door de KBO georganiseerde activiteiten, dagtochten en vakantie-reizen etc. dienen lid te zijn van de vereniging.
• Bij vrije plaatsen kunnen niet-leden deelnemen aan een activiteit of dagtocht. Hiervoor zal een meerpriijs worden berekend.
• Betaling reissom: bij aanmelding voor een dagtocht of vakantiereis dient de reissom zoals aangegeven in de Nieuwsbrief te worden overgemaakt. Betaalt u   ook voor iemand anders, dan graag uw eigen naam én de namen van de personen voor wie u betaalt vermelden.
• Dagtochten: Deze zijn na aankondiging meestal snel volgeboekt. Om deze reden wordt een inschrijvingsregeling gehanteerd. De eerste 60 aanmeldingen gaan na betaling zeker mee. De overigen komen, in volgorde van aanmelding, op een wachtlijst te staan! Als er afmeldingen komen dan schuiven de eersten op de wachtlijst automatisch naar de deelnemerslijst. De leden die op de wachtlijst blijven staan hebben het recht om bij de eerstvolgende dagtocht als eerste geplaatst te worden indien men zich binnen 10 dagen na de opgegeven inschrijfdatum in de Nieuwsbrief aanmeldt voor de dagtocht. Mocht het aantal aanmeldingen een bepaald aantal overstijgen dan wordt overwogen een 2de bus te reserveren.
KBO maakt bij het boeken van een dagtocht gebruik van de speciale collectieve reisver-zekering van de Unie KBO. Daarbij worden alle deelnemers aan de reis verzekerd op één polis.
• Meerdaagse reizen: bij meerdaagse reizen dienen de deelnemers zelf een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten. Wanneer u een vakantie hebt geboekt vragen we om een aanbetaling te voldoen. Zes weken voor vertrek dient u vervolgens het resterende bedrag te betalen.
• Dagtochten: bij annulering van een dagtocht tot een week voor vertrekdatum wordt de betaalde reissom teruggeboekt.
Bij te late annulering van meerdaagse reizen of dagtochten én bij het niet op tijd verschijnen bij de opgegeven vertrekplaats kunnen wij u niets meer   terugbetalen, het hotel en de busplaatsen zijn gereserveerd en betaald. Voor terugbetaling, voor zover van toepassing, dient u zelf een beroep te doen op uw eigen annuleringsverzekering.
• Bereikbaarheid: deelnemers aan dagtochten zijn verplicht een telefoonnummer bij zich te dragen waarmee in noodgeval een contactpersoon kan worden bereikt.