Lidmaatschap KBO

Lidmaatschap KBO
In januari heeft de ledenadministrateur contributienota’s gezonden aan de leden die geen machtiging voor automatische incasso hebben afgegeven.
In reactie op de ontvangst van de nota’s hebben verscheidene leden aangegeven dat hun persoonlijke gegevens gewijzigd zijn door verhuizing of overlijden. Ook hebben enkele leden aangegeven het KBO-lidmaatschap te willen beëindigen.
Op grond van het bovenstaande willen wij u de lidmaatschaps-voorwaarden nog eens onder de aandacht brengen. Het lidmaatschap wordt per kalenderjaar stilzwijgend verlengd met telkens één jaar. Opzegging dient schriftelijk plaats te vinden vóór 1 december van het lopende jaar aan de ledenadministratie.
De reden hiervan is dat KBO Teylingen aan het eind van het jaar aan KBO Zuid-Holland het aantal geregistreerde leden moet doorgeven.
Op basis van dit aantal geregistreerde leden moet KBO Teylingen per lid een bedrag aan de Unie KBO betalen. Vandaar dat tijdige uitschrijving verlangd wordt / wenselijk is.
Tot slot wijzen wij u erop dat bij opzegging van het lidmaatschap uw recht op korting op de premie van de zorgverzekering bij Zorg & Zekerheid of Zilveren Kruis en de belasting-invulhulp komen te vervallen.